Financiën

Financiën

De Stichting ‘Bomen voor Leersum’ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het bereiken van haar doelstellingen. Jaarlijks wordt de balans, de staat van baten en lasten en een overzicht van de activiteiten gepubliceerd op de website www.bomenvoorleersum.nl.

De beheerskosten zijn beperkt. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Jaarrekening 2021

Inkomsten20212022Uitgaven20212022
Persoonlijke giften€591,=€6.268,=Bankkosten €39,84 €132,79
Opbrengst donaties€16.027,=Marketingkosten €344,85€54,45 
Opbrengst acties€5.683,84€7.200,=Administratiekosten €51,30 
Opbrengst lezing €1.272,50 €1.272,50Kosten lezing €1.058,75
Markante Bomen€22.500,=
Eigen Vermogen€9.219,94Eigen Vermogen €22.079,60
Totaal €23.574,34€22.687.24 Totaal€23.574,34€22.687.24 

Balans per 31-12-2022

Banksaldo  €12.860,36Eigen vermogen €12.860,36
Totaal €12.860,36Totaal  €12.860,36

Balans per 31-12-2021

Banksaldo €22.079,60Eigen vermogen €22.079,60

Totaal €22.079,60Totaal €22.079,60